Cheat sheet …

Auditory perception

The sensory interpretation derived from sounds that can be heard from the objects and events that caused the sound.

Ouditiewe Persepsie

Die sensoriese interpretasie van klanke wat gehoor kan word van aksies wat plaasgevind het om die klank te maak.

Balance

The ability to maintain a controlled body position during task performance, whether it is sitting at a table, walking over a balancing beam or stepping up onto a kerb.

Balans

Die vermoë om ‘n gekontroleerde liggaams posisie te kan behou gedurende die uitvoer van ‘n spesifieke taak soos om by ‘n tafel te gaan sit, te loop oor ‘n balanseerplank of om op ‘n sypadjie te klim.

Body image/ awareness

Body image:  The way you feel about your body.

Body awareness: It is an understanding of the parts that make up one’s body, where they are located, how they feel, and what they can do.

Liggaamsbeeld/ bewustheid

Liggaamsbeeld:  Die manier wat ‘n individu oor sy/haar liggaam voel.

Liggaams bewustheid:  Die verstaan van al die dele waarvan mens se liggaam saamgestel is, waar elke ledemaat sit, hoe dit voel en wat elkeen kan doen.

Hand-eye coordination

It is a perceptual-motor skill, that requires the ability of the eyes to perceive and understand objects within our environment in relation to our bodies, especially our hands (known as visual perception); whilst our muscles, joints and body systems move and respond to this information in a controlled and appropriate manner (known as gross motor coordination).

Hand-oog koördinasie

Dit is ‘n perseptueel-motoriese vaardigheid wat die vermoe van die oe om objekte te kan waarneem en verstaan in die omgewing in verhouding tot ons liggame, spesifiek ons hande (bekend as visuele persepsie) terwyl ons spiere, gewrigte en liggame beweeg en reageer op hierdie inligting in ‘n gekontrolleerde en gepaste wyse (bekend as groot motoriese koordinasie).

Listening Skills

The ability to hear and interpret information delivered orally. It requires children to understand, retain information and respond to it.

Luister vaardighede

Die vermoë om inligting wat mondelings oorgedra word korrek te interpreteer.  Dit vereis dat ‘n kind die inligting verstaan, onthou en daarop reageer.

Early Numeracy

Numeracy skills involve understanding numbers, counting, solving number problems, measuring, sorting, noticing patterns, adding and subtracting numbers and so on.  It is the ability to apply maths concepts in all areas of life.

Vroeë Gesyferdheid

Gesyferdheids vaardighede vereis die verstaan van getalle, om te kan tel, oplossing van woordsomme, meting, sortering, patroonvorming, optel en aftrek en so meer.   Dit verwys ook na die vermoe om wiskundige konsepte in alle areas van lewe toe te pas.

Cause & effect

The cause explains why something happens. The effect is the description of what happened.

Oorsaak & Gevolg

Die oorsaak verduidelik WAAROM iets gebeur en die gevolg is die beskrywing van WAT presies gebeur.

Object Permanence

The ability to know that objects continue to exist even though they can no longer be seen or heard.  If you have ever played a game of “peek-a-boo” with your child, then you understand how this works.

Objek permanensie

Die vermoë om te begrip dat voorwerpe steeds bestaan al kan dit nie meer gesien of gehoor word nie.  Die speletjie “waars hy, daars hy” is ‘n voorbeeld van hoe voorwerp permanensie prakties werk.

Cognitive development

The construction of thought processes, including remembering, problem solving, and decision-making. 

Kognitiewe Ontwikkeling

Die kontruksie van die denkproses wat geheue, probleemoplossing en besluitneming insluit.

Rhythm

Any type of activity where children coordinate sound and vibration with movement. a Child’s capacity for rhythmicity and timing helps to build the foundation for his or her emotional and intellectual development.

Ritme

Enige aktiwiteit waar kinders klanke en vibrasies met beweging koordineer.  ‘n Kind se kapasiteit ten opsigte van ritme en om tyd te hou bou die fondasie vir emosionele en intellektuele ontwikkeling.

Colour recognition

The ability to identify colours is considered a marker and milestone in a child’s cognitive process.  Early identification of colours helps to create the cognitive link between visual clues and words.

Kleur herkenning

Die vermoë of kleure te kan identifiseer is ‘n mylpaal in ‘n kind se kognitiewe proses.  Vroee kleur herkenning help om die konneksie tussen visuele leidrade en woorde te maak.

Sensory exercise

Sensory play includes any activity that stimulates your young child’s senses: touch, smell, taste, movement, balance, sight and hearing.  It naturally encourages children to use scientific processes while they play, create, investigate and explore.

Sensoriese oefening

Sensoriese spel sluit enige aktiwiteit in wat ‘n kind se sintuie betrek:  gevoel, reuk, smaak, beweging, balans, sig en gehoor.  Dit moedig die kind aan om wetenskaplike prosesse op ‘n “terloopse” manier te gebruik tydens spel, om dinge te ondersoek en eksploreer en wanneer hul iets skep.

Concentration

The ability to focus your attention selectively on one aspect of the environment while ignoring other things.

Konsentrasie

Die vermoë om aandag op een aspek van die omgewing selektief te kan fokus terwyl ander dinge geignoreer word.

Sorting

Sorting is an important math skill for pre-schoolers.  Sorting and classifying objects help children begin to notice how items are alike and different.

Sortering

Sortering is ‘n belangrike wiskundige konsep vir voorskoolse kinders.  Om te sorteer en klassifiseer help kinders om ooreenkomste en verskille uit te ken.

Crossing the midline

This allows children to cross over their body to perform a task on the opposite side of their body.

Middellyn kruising

Dit stel kinders in staat om oor die een kant van die lyf te kan kruis om ‘n funksie aan die teenoorgestelde kant te kan verrig.  

Spatial Orientation

The ability to observe the position of your body in relation to objects in the vicinity, as well as the relationship of objects to one another.

Ruimetlike oriëntasie

Die vermoë om die posisie van jou liggaam in verhouding tot ‘n objek se posisie te kan observeer sowel as die verhouding van een objek ten opsigte van ‘n ander.

Fine motor skills

The use of the smaller muscle of the hands.

This skill influences the quality and speed of the task outcome. Efficient fine motor skills require a number of independent skills to work together to appropriately manipulate the object or perform the task.

Fyn motoriese vaardighede

Die gebruik van kleiner spiertjies in die hande.  Hierdie vaardigheid beinvloed die kwaliteit en spoed van werksverrigting.  Voldoende fyn motoriese vaardighede vereis a verskeidenheid onafhanklike vaardighede om die objek suksesvol te kan manipuleer of ‘n taak sinvol te kan uitvoer.

Speech and Language development

Babies need to learn how language sounds before being able to learn how to speak.  Language skills are a critical ingredient for success, both in learning skills and concepts and in getting along with others.

Spraak en taal ontwikkeling

Baba’s moet hoor hoe ‘n taal klink voordat hul kan leer om dit te praat.  Taal vaardighede is uiters belangrik om suksesvolle vaardighede te kan aanleer en om oor die weg te kan kom met ander mense.

Foot-eye coordination

It is a perceptual-motor skill, that requires the ability of the eyes to perceive and understand objects within our environment in relation to our bodies, especially our feet (known as visual perception); whilst our muscles, joints and body systems move and respond to this information in a controlled and appropriate manner (known as gross motor coordination).

Voet-oog koördinasie

Dit is ‘n perseptueel-motoriese vaardigheid wat die vermoe van die oe om objekte te kan waarneem en verstaan in die omgewing in verhouding tot ons liggame, spesifiek ons voete (bekend as visuele persepsie) terwyl ons spiere, gewrigte en liggame beweeg en reageer op hierdie inligting in ‘n gekontrolleerde en gepaste wyse (bekend as groot motoriese koordinasie).

Strengthening of muscles

Exercises that will help strengthen a specific muscle group in your child’s body.

Versterking van spiere

Oefeninge wat ‘n spesiefieke spiergroep in jou kind se lyf aanspreek.

Visual perception

The brain’s ability to make sense of what the eyes see.  It includes sensory processing, visual attention, visual discrimination, visual memory, visual spatial relationships, visual sequential memory, visual form constancy and visual closure.

Visuele persepsie

Die brein se vermoë om sin te maak van wat die oë sien.  Dit sluit sensoriese prossesering, visuele aandag, visuele diskriminasie, visuele geheue, visuele ruimtelike oriëntasie, visuele opeenvolging en geheue, visuele vorm konstantheid en visuele sluiting in.

Perceptual development

Perceptual development refers to how children start taking in, interpreting, and understanding sensory input. Perception allows children to adapt and interact with their environment through the use of their senses. Children are born with the ability to see, hear, smell, taste, and touch.

Peseptuele Ontwikkeling

Perseptuele ontwikkeling verwys na hoe kinders begin om sesoriese stimuli in te neem, te interpreter en te verstaan.  Persepsie stel kinders in staat om aan te pas en interaksie te hê met die omgewing deur die gebruik van hul sintuie.  Babas word gebore met die vermoë om te kan sien, hoor, ruik, proe en voel.

Gross motor development

Gross Motor development involves the larger, stronger muscle groups of the body. It is the development of these muscles that enable the baby to hold his/her head up, sit, crawl and eventually walk, run and skip.

Groot motoriese ontwikkeling

Groot motoriese ontwikkeling betrek die groter, sterker spiergroepe in die liggaam.  Dit verwys na die ontwikkeling van hierdie spiere wat die baba/peuter in staat stel om sy kop regop te hou, te sit, kruip en laterand te loop, hardloop en huppel.